Algemene voorwaarden

Lees de huisregels

Artikel 1 | Begripsomschrijving

 1. Radium Boulders is de handelsnaam van de sportaccommodatie, die wordt geëxploiteerd aan de Lage Frontweg 2b te Maastricht, statutair gevestigd te Maastricht.
 2. Bezoekers zijn alle natuurlijke personen die van de omschreven lokaliteit gebruik maken.
 3. Actieve bezoekers zijn bezoekers die gebruik maken van de aangeboden sportfaciliteiten. Actieve bezoekers staan ingeschreven in het ledenbestand van Radium Boulders.

Artikel 2 | Veiligheid

 1. Actieve bezoekers zijn verplicht vóór gebruikmaking van de sportfaciliteiten zich op de hoogte te stellen van de huisregels, veiligheidsregels en Algemene Voorwaarden van Radium Boulders welke zich bevinden in de directe nabijheid van de balie. Bij onduidelijkheid van die voorschriften of de wijze van naleving daarvan verplicht de bezoeker zich duidelijkheid te verkrijgen door zich te wenden tot het aanwezige personeel, alvorens van de geboden faciliteiten gebruik te maken.
 2. Actieve bezoekers verplichten zich slechts gebruik te maken van de geboden faciliteiten indien hun gezondheidstoestand optimaal is en hun conditie voldoende is om de aangeboden sportactiviteiten te ondernemen.
 3. Actieve bezoekers verplichten zich bij de gebruikmaking van de geboden faciliteiten niet enkel oog te hebben voor hun eigen veiligheid, doch ook die van anderen.
 4. De veiligheidsregels staan omschreven in de 'huisregels'.

Artikel 3 | Toegang

 1. Iedere actieve bezoeker die gebruik wil maken van de aangeboden sportfaciliteiten schrijft zich bij zijn eerste bezoek in bij de balie en verklaart daarmee de huis-­ en veiligheidsregels en de algemene voorwaarden te accepteren en ontvangt desgewenst een kopie van het ingevulde inschrijfformulier.
 2. Iedere actieve bezoeker meldt zich te allen tijde voor aanvang van de sportactiviteiten bij de balie.
 3. Kinderen onder de 8 jaar hebben zonder begeleiding van een instructeur van Radium Boulders geen toegang tot de matten en de boulderwanden en kunnen derhalve niet actief deelnemen aan sportactiviteiten bij Radium Boulders.
 4. Actieve bezoekers van 8 tot 12 jaar hebben slechts toegang tot de boulderfaciliteiten onder direct toezicht van tenminste één meerderjarige bezoeker die het inschrijfformulier ondertekent. Zelfstandig boulderen is toegestaan vanaf 12 jaar.
 5. Iedere bezoeker dient zich te kunnen legitimeren.
 6. Radium Boulders is gerechtigd de openingstijden zelfstandig te bepalen en de bezoekduur te beperken.
 7. Lidmaatschappen/abonnementen worden aangegaan met een minimumduur van 3 maanden. Voor alle maand-abonnementen geldt een opzegtermijn van 1 maand.
 8. Automatische incasso van de abonnementen vindt plaats rond de 1e van iedere maand. Er vindt van deze afschrijving geen vooraankondiging plaats.
 9. Radium Boulders behoudt zich het recht om periodiek een prijswijziging door te voeren na een voorafgaande kennisgeving via nieuwsbrief / email.

Artikel 4 | Verwijdering en uitsluiting

Bezoekers die zich naar oordeel van het personeel van Radium Boulders niet houden aan de algemene voorwaarden, veiligheidsvoorschriften, huisregels en/of zich zodanig gedragen dat daardoor de orde, concentratie of de veiligheid in gevaar komt, kunnen terstond eenmalig worden verwijderd.
Bij herhaling kan Radium Boulders besluiten tot uitsluiting. De verwijderde c.q. uitgesloten bezoeker heeft geen recht op restitutie van lidmaatschaps- of toegangsgelden.


Artikel 5 | Aansprakelijkheid

 1. Radium Boulders is nimmer aansprakelijk voor schade die bezoekers lijden als gevolg van diefstal of verlies in of rondom de accommodatie. Evenmin is Radium Boulders ooit aansprakelijk voor schade van, of toegebracht door, bezoekers die (mede) het gevolg is van een beperkte lichamelijke conditie of gezondheid van de bezoeker of door gebreken en/of tekortkomingen van door de bezoeker gebruikte eigen bouldermaterialen.
 2. Evenmin kan schade als gevolg van overtredingen door de bezoeker van deze algemene voorwaarden en/of veiligheidsvoorschriften leiden tot enige aansprakelijkheid van Radium Boulders. Personeelsleden van Radium Boulders zijn behoudens in geval van instructie van bezoekers niet belast met enige vorm van toezicht op de veiligheid van bezoekers, zodat Radium Boulders geen aansprakelijkheid ter zake aanvaardt.
 3. Radium Boulders aanvaardt de aansprakelijkheid van schade van bezoekers die het bewezen gevolg is van een gebrek aan het door Radium Boulders geboden materiaal, behoudens in het geval dit materiële gebrek niet aan Radium Boulders kan worden toegerekend.
 4. Radium Boulders levert in enkele gevallen diensten in de vorm van instructies; Radium Boulders is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door handelen of nalaten van ondergeschikten dan wel geheel of gedeeltelijk aan die ondergeschikten is toe te rekenen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de ondergeschikte.
 5. Indien Radium Boulders op enigerlei grond aansprakelijk mocht zijn zal die aansprakelijkheid slechts kunnen leiden tot schadevergoeding voor zover die aansprakelijkheid door de verzekering van Radium Boulders is gedekt en tot maximaal het bedrag dat op grond van die verzekering wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar van Radium Boulders niettegenstaande de dekking niet overgaat tot uitkering aan de benadeelde of indien de verzekeraar niet tot uitkering gehouden is op grond van een niet door de verzekering gedekte toerekenbare tekortkoming van Radium Boulders, is de aansprakelijkheid van Radium Boulders beperkt tot maximaal €10.000 per gebeurtenis.

Artikel 6 | Toepasselijke Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing vanaf het tijdstip van de aan de onderzijde vermelde datering die gelijk valt met het moment van publicatie. Radium Boulders is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De nieuwe voorwaarden treden aanstonds na publicatie in werking en zij kunnen geen afbreuk doen aan de tevoren verworven rechten van bezoekers, behoudens bij hernieuwde lidmaatschappen en na afloop van het lidmaatschap.

Radium Boulders, 10 augustus 2020

 

TERMS & CONDITIONS

Article 1 | Definitions

 1. Radium Boulders is the trade name of the sports facility that operates at Lage Frontweg 2B Maastricht, officially registered in Maastricht.
 2. Visitors are all individuals that make use of the facility described above.
 3. Active visitors are visitors that make use of the sports facilities on offer. Active visitors are registered as members of Radium Boulders.

Article 2 | Safety

 1. Active visitors are obliged to make themselves aware of the Rules & Regulations and the Terms & Conditions of Radium Boulders, which are available in the direct vicinity of the entrance, before using the sports facilities. Should these rules or the manner of compliance be unclear for any reason, the visitor accepts responsibility for obtaining clarification by reporting to the staff members present before making use of the facilities on offer.
 2. Active visitors agree to use the available facilities only if they are in optimal health and their physical condition is sufficient to undertake the sporting activities offered.
 3. Active visitors agree that when using the facilities on offer they will not only have regard for their own safety but also that of others.
 4. The safety rules are described in 'Rules & Regulations'.

Article 3 | Admission

 1. Every active visitor wishing to use the sports facilities on offer must register at the front desk upon their first visit, and thereby declares that they agree to the Rules and Regulations and the Terms and Conditions and if required will be given a copy of the completed registration form.
 2. Every active visitor always reports to the front desk before undertaking any sports activities.
 3. Children under the age of 8 are not permitted on the mats or the boulder walls and are therefore not permitted to actively participate in the sports activities at Radium Boulders.
 4. Active visitors aged from 8 to 12 years will be granted access to the bouldering facilities only under the direct supervision of at least one adult visitor who signed the registration form. Independent bouldering is permitted from the age of 12.
 5. Every visitor must be able to provide identification.
 6. Radium Boulders is entitled to independently determine the opening hours and to limit the duration of a visit.
 7. Memberships are for a minimum term of 3 months. After this the membership continues on a rolling contract. The notice period is 1 month.
 8. Pre-authorized debit collection of the subscription takes place around the 1st of each month. No notice will be given of this write-off.
 9. Radium Boulders preserves the right to periodically change prizes after notification through email.

Article 4 | Removal and Exclusion

Visitors who, in the opinion of the staff of Radium Boulders, fail to comply with the Terms & Conditions and/or safety rules and/or Rules & Regulations and/or behave in such a way that endangers order, concentration or safety, can immediately be removed from the premises.
Upon repetition of such behaviour, Radium Boulders can apply exclusion. The removed or excluded visitor is not entitled to reimbursement of membership or admission fees.


Article 5 | Liability

 1. Radium Boulders is never liable for damage suffered by visitors as a result of loss or theft in or around the premises. Radium Boulders is also never liable for damage to, or inflicted by, visitors (partly) as a result of diminished physical condition or health of the visitor or through defects and/or deficiencies in the visitor's own bouldering materials.
 2. Nor can damage resulting from the visitors' infringement of these Terms & Conditions and/or Rules & Regulations lead to any kind of liability for Radium Boulders.
 3. Radium Boulders members of staff are, barring training of the visitor, not responsible for any kind of supervision of the safety of the visitor, and as such Radium Boulders accepts no liability in this respect.
 4. Radium Boulders accepts liability for damage or injury to visitors that is proven to result from a defect in materials provided by Radium Boulders, except in the event that this material defect cannot be attributed to Radium Boulders.
 5. In some cases, Radium Boulders provides services in the form of training; Radium Boulders is not liable for any damage or injury resulting from actions or negligence of subordinates, that are wholly or partially attributable to said subordinates, except in the event of intent or gross negligence of the subordinate.
 6. Should Radium Boulders be liable in any way, said liability can only lead to compensation to the extent that it is covered by the insurance policy of Radium Boulders and up to the maximum amount that could be awarded by the insuring party. Should the insuring party of Radium Boulders, notwithstanding the insurance cover, fail to award payment to the injured party or should the insuring party not be obliged to award payment based on a culpable shortcoming of Radium Boulders that is not covered by the insurance policy, the liability of Radium Boulders is limited to a maximum of € 10,000 per incident.

Article 6 | Application of Terms and Conditions

These general Terms & Conditions are valid from the date shown below, which corresponds with the time of publication. Radium Boulders is entitled to amend these Terms & Conditions at any time. The new conditions then come into force immediately after publication and can in no way affect the previously defined rights of the visitor, except in the case of renewed membership or after membership has ended.

 

Radium Boulders, 10 augustus 2020