Algemene Voorwaarden

Artikel 1 | Begripsomschrijving

 1. Radium Boulders is de handelsnaam van de sportaccommodatie, die wordt geëxploiteerd aan de Lage Frontweg 2b te Maastricht, statutair gevestigd te Maastricht en geregistreerd in de Kamer van Koophandel onder nummer 70590664. Hierna te noemen de Boulderhal.
 2. Bezoekers zijn alle natuurlijke personen die van de omschreven sportaccommodatie gebruik maken.
 3. Actieve bezoekers zijn bezoekers die gebruik maken van de aangeboden sportfaciliteiten. Actieve bezoekers staan ingeschreven in het ledenbestand van de Boulderhal.

Artikel 2 | Toepasselijkheid en de totstandkoming van de overeenkomst

 1. Overeenkomsten komen tot stand doordat de actieve bezoeker zich elektronisch registreert in het klantenbestand van de Boulderhal. De actieve bezoeker ontvangt elektronisch een bevestiging van de inschrijving.
 2. Op iedere overeenkomst tussen de Boulderhal en de actieve bezoeker zijn de algemene voorwaarden, de huisregels en veiligheidsregels van de Boulderhal van toepassing. De Boulderhal mag te allen tijde de algemene voorwaarden wijzigen.
 3. De algemene voorwaarden, de huisregels en veiligheidsregels zijn van toepassing op elk bezoek en elke deelname van de actieve bezoeker aan de Boulderhal.
 4. Bezoekers zijn verplicht bij het betreden van de sportaccommodatie van de Boulderhal zich op de hoogte te stellen van algemene voorwaarden, de huisregels en de veiligheidsregels van de Boulderhal welke online te raadplegen zijn en/of zich bevinden in de directe nabijheid van de balie. Bij onduidelijkheid van die voorschriften of de wijze van naleving daarvan is de bezoeker verplicht duidelijkheid te verkrijgen door zich te wenden tot het aanwezige personeel, alvorens van de geboden faciliteiten gebruik te maken.

Artikel 3 | Toegang en veiligheid

 1. Iedere bezoeker dient zich te kunnen legitimeren.
 2. Iedere bezoeker is verplicht zich te kunnen houden aan de huisregels en veiligheidsregels.
 3. Iedere actieve bezoeker:
  1. meldt zich te allen tijde voor aanvang van de sportactiviteiten bij de balie;
  2. mag alleen gebruik maken van de aangeboden sportactiviteiten bij een optimale gezondheidstoestand en voldoende conditie;
  3. moet bij de de gebruikmaking van de aangeboden sportactiviteiten niet enkel oog hebben voor de eigen veiligheid, maar ook voor die van anderen;
  4. mag tijdens de uitvoering van de sportactiviteiten niet onder invloed zijn van enig verdovend middel zoals alcohol en drugs;
  5. neemt geheel op eigen risico deel aan de sportactiviteiten aangeboden door de Boulderhal.
 1. Leeftijden:
  1. Bezoekers onder de 6 jaar mogen niet deelnemen aan sportactiviteiten bij de Boulderhal en hebben dus ook geen toegang tot de matten en de boulderwanden, tenzij zij worden begeleid door een instructeur van de Boulderhal.
  2. Bezoekers van 6 tot en met 11 jaar hebben slechts toegang tot de sportactiviteiten onder direct toezicht van tenminste één meerderjarige bezoeker die het inschrijfformulier ondertekent.
  3. Één meerderjarige bezoeker mag over maximaal 2 kinderen onder de 11 jaar toezicht houden. Ze dienen zich als groep door de zaal te verplaatsen en de meerderjarige bezoeker moet altijd in de directe nabijheid van de kinderen blijven.
  4. Actieve bezoekers vanaf 11 jaar mogen zelfstandig aan de sportactiviteiten deelnemen.
 1. De Boulderhal is gerechtigd de bezoekduur van een (actieve) bezoeker te beperken.

Artikel 4 | Lidmaatschap en betalingsvoorwaarden

 1. Een lidmaatschap wordt aangegaan voor de minimumduur van 3 maanden. Daarna is het lidmaatschap elke maand opzegbaar met een opzegtermijn van 1 maand.
 2. Zonder vooraankondiging wordt het lidmaatschapsgeld begin van de maand automatisch geïncasseerd.
 3. Wanneer automatische incasso van het lidmaatschapsgeld niet mogelijk is, heeft de Boulderhal het recht het lid de toegang tot de Boulderhal te ontzeggen totdat het lidmaatschapsgeld tot die periode volledig is voldaan.
 4. De Boulderhal mag periodiek een prijswijziging door voeren na een tijdig voorafgaande schriftelijke kennisgeving.

Artikel 5 | Verwijdering en uitsluiting

 1. Bezoekers die zich naar oordeel van de Boulderhal niet houden aan de algemene voorwaarden, huisregels, veiligheidsregels en/of zich zodanig gedragen dat daardoor de orde, concentratie of de veiligheid in gevaar komt, kunnen terstond worden verwijderd. Bij herhaling kan de Boulderhal besluiten tot volledige toekomstige uitsluiting. De verwijderde c.q. uitgesloten bezoeker heeft geen recht op restitutie van lidmaatschaps­- of toegangsgelden.
 2. Voor de schade die zowel direct of indirect ontstaat door de gedragingen zoals genoemd in vorig lid van de bezoeker, is de bezoeker aansprakelijk.

Artikel 6 | Aansprakelijkheid

 1. De Boulderhal is nooit aansprakelijk voor schade die bezoekers lijden als gevolg van diefstal of verlies in of rondom de sportaccommodatie. Evenmin is de Boulderhal aansprakelijk voor schade van, of toegebracht door, bezoekers die (mede) het gevolg is van een beperkte lichamelijke conditie of gezondheid van de bezoeker of door gebreken en/of tekortkomingen van door de bezoeker gebruikte eigen bouldermaterialen.
 2. Evenmin kan schade als gevolg van overtredingen door de bezoeker van deze algemene voorwaarden, huisregels en/of veiligheidsregels leiden tot enige aansprakelijkheid van de Boulderhal. Personeelsleden van de Boulderhal zijn, behoudens in geval van instructie van bezoekers, niet belast met enige vorm van toezicht op de veiligheid van bezoekers, zodat de Boulderhal geen aansprakelijkheid ter zake aanvaardt.
 3. De Boulderhal aanvaardt de aansprakelijkheid van schade van bezoekers die het bewezen gevolg is van een gebrek aan het door de Boulderhal geboden materiaal, behoudens in het geval dit materiële gebrek niet aan de Boulderhal kan worden toegerekend.
 4. De Boulderhal levert in enkele gevallen diensten in de vorm van instructies; de Boulderhal is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door handelen of nalaten van ondergeschikten dan wel geheel of gedeeltelijk aan die ondergeschikten is toe te rekenen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de ondergeschikte.
 5. Indien de Boulderhal op enigerlei grond aansprakelijk mocht zijn zal die aansprakelijkheid slechts kunnen leiden tot schadevergoeding voor zover die aansprakelijkheid door de verzekering van de Boulderhal is gedekt en tot maximaal het bedrag dat op grond van die verzekering wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar van de Boulderhal niettegenstaande de dekking niet overgaat tot uitkering aan de benadeelde of indien de verzekeraar niet tot uitkering gehouden is op grond van een niet door de verzekering gedekte toerekenbare tekortkoming van de Boulderhal, is de aansprakelijkheid van de Boulderhal beperkt tot maximaal €10.000 per gebeurtenis.

Artikel 7 | Annuleringsvoorwaarden

 1. Bij annulering of wijziging van een boeking binnen 4 dagen voor aanvang van de boeking, mag de Boulderhal de volledige prijs van de oorspronkelijke boeking in rekening brengen. Dit geldt ook voor cursussen.
 2. Bij een annulering van een boeking van een kinderfeestje wordt de betaalde boekingsfee niet geretourneerd.

Artikel 8 | Tot slot

 1. Op alle overeenkomsten met de Boulderhal is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen de Boulderhal en bezoeker voortvloeiend uite de overeenkomst of andere rechtshandelingen tussen hen, worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland, arrondissement Limburg.

Terms & Conditions

Article 1 | Definitions

 1. Radium Boulders is the trade name of the sports facility that operates at Lage Frontweg 2b Maastricht, officially registered in Maastricht and registered in the Kamer van Koophandel under number 70590664. Hereafter referred to as the Bouldergym.
 2. Visitors are all individuals that make use of the facility described above.
 3. Active visitors are visitors that make use of the available sports facilities. Active visitors are registered in the registry of Radium Boulders.

Article 2 | Applicability and the formation of the agreement

 1. Agreements are formed by the electronic registration of the active visitor in the registry of the Bouldergym. The active visitor receives electronic confirmation of the registration.
 2. The terms and conditions, the house rules, and safety rules are applicable for each agreement between the Bouldergym and the active visitor. The Bouldergym can change the terms and conditions at any time.
 3. The terms and conditions, the house rules, and the safety rules apply to each visit and each participation of the active visitor at the Bouldergym.
 4. Visitors are required to familiarise themselves with the terms and conditions, house rules, and safety rules upon entering the sports facilities of the Bouldergym, which can be found on the website of the Bouldergym and in the direct vicinity of the front desk. If any of the terms and conditions, house rules or safety rules are unclear to the visitor or if the visitor is unsure about the manner in which to comply with the aforementioned rules and terms and conditions, the visitor is obligated to consult with the attending staff until the manner in which to comply is clear.

Article 3 | Admission and safety

 1. Every visitor has to be able to provide identification.
 2. Every visitor has to abide by the house rules and safety rules.
 3. Each active visitor:
  1. has to report at the front desk before commencing the sports activities;
  2. can only participate in the sports activities on offer if they are in optimal health and sufficient physical fitness;
  3. has to take care of their own safety as well as the safety of those around them;
  4. cannot be under the influence of substances such as alcohol or drugs whilst doing the sports activities;
  5. takes part in the sports activities offered by the Bouldergym completely at their own risk.
 1. Ages:
  1. Visitors under 6 years old are not allowed to participate in the sports activities offered by the Bouldergym and consequently are not allowed access to the mats and bouldering walls, except under the direct supervision of an instructor of the Bouldergym.
  2. Visitors aged 6 to 11 years old are only permitted to participate in the sports activities offered by the Bouldergym under the direct supervision of at least one adult who signs the registration form on behalf of the 6 to 11 year old.
  3. One adult can supervise a maximum of 2 children under the age of 11. They should move around the facilities as a group, whereby the adult has to stay in the direct vicinity of the children.
  4. Active visitors aged 11 and over are permitted to participate in the sports activities on their own.  
 1. The Bouldergym is entitled to restrict the length of the visit of an (active) visitor.

Article 4 | Membership and conditions of payment

 1. A membership is started for a minimum period of 3 months. After this period the membership can be cancelled monthly with a 1 month notice period.
 2. The membership fee is collected at the beginning of the month via direct debit without prior notice of the collection.
 3. If the direct debit is not successful, the Bouldergym reserves the right to deny entry to the sports facilities of the Bouldergym until the membership fee for the corresponding period has been paid in full.
 4. The Bouldergym is entitled to periodically change the cost of the membership after a timely notice is given.

Article 5 | Removal and exclusion

 1. Visitors that in the view of the Bouldergym do not comply with the terms and conditions, house rules, and safety rules and/or behave in a way that threatens safety, concentration and order can be removed. In case of repeated violations the Bouldergym is entitled to completely and indefinitely deny access to the visitor. The removed or excluded visitor is not entitled to restitution of membership or entry fees.
 2. The visitor is liable for any direct or indirect damages resulting from the actions mentioned in the clause above.

Article 6 | Liability

 1. The Bouldergym is never liable for damages of visitors resulting from theft or loss in or around the sports facilities. Furthermore, the Bouldergym is not liable for damages occurring in part due to the visitor's own limited physical health or fitness or due to the malfunction or shortcomings of equipment for bouldering owned and used by the visitor.
 2. The Bouldergym is never liable for damages resulting from a lack of compliance with the terms and conditions, house rules, or safety rules. The Bouldergym staff members are not obligated to oversee the safety of visitors, except when they are giving instructions, and as such, the Bouldergym does not accept liability for this.
 3. The Bouldergym accepts liability for damages to visitors occurring as a direct result of the materials provided by the Bouldergym, except in those circumstances where this material deficit cannot be attributed to the Bouldergym.
 4. The Bouldergym can provide services in the form of instruction. The Bouldergym is not liable for damages occurring in part or fully by the actions or negligence of subordinates, except if done with intent or wilful misconduct on the part of the subordinate.
 5. If the Bouldergym is found to be liable, this liability is capped to a compensation to the extent of the insurance coverage of the Bouldergym and to the maximum amount the insurance pays out. If the insurer of the Bouldergym notwithstanding the insurance coverage does not proceed with payment or if the insurer is not liable to payment on the grounds of an attributable shortcoming by the Bouldergym not covered by the insurance, the liability of the Bouldergym is limited to a maximum of € 10.000 per event.

Article 7 | Cancellation policies

 1. In the event of a cancellation or modification within 4 days before the booked activity, the Bouldergym is entitled to charge the full amount of the original booking. This also applies to courses.

Article 8 | In conclusion

 1. Only Dutch law applies to all agreements made with the Bouldergym. Disputes between the Bouldergym and visitor originating from an agreement or other legal acts between these parties will exclusively be brought before an authorised judge in The Netherlands, Limburg.

Mei 2023